Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Syngo b.v.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van “Syngo B.V.”, en zo ook aan “Syngo B.V.” gelieerde dochterondernemingen, hierna volgende gezamenlijk verder te worden aangeduid als “Syngo”.

1.2 Onder “Diensten” wordt verstaan: alle door Syngo voor een opdrachtgever uit te voeren diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot detachering, interim-opdrachten en Projecten.

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie Syngo haar aanbiedingen richt, en degene die aan Syngo een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Syngo in enige rechtsbetrekking staat terzake het verrichten van Diensten.

1.4 Onder “Honorarium” wordt verstaan: het in de overeenkomst opgenomen totaalbedrag terzake de door Syngo te verlenen Diensten. Dit in de Overeenkomst opgenomen bedrag is het resultaat van de vergoeding voor de professional(s) en wordt berekend op basis van het tarief zoals vastgelegd in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen projectduur en eventueel meer gewerkte uren, inclusief BTW en de in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde premies.

1.5 Onder “Opdracht” wordt verstaan: de tussen Syngo en de Opdrachtgever, al dan niet op basis van een aanbieding c.q. offerte van Syngo overeengekomen opdracht, uit hoofde waarvan door Syngo diensten worden verleend aan de Opdrachtgever.

1.6 Onder “Detachering” wordt verstaan: het op tijdsbasis aan opdrachtgevers ter beschikking stellen van eigen of externe medewerkers.

1.7 Onder “Project” wordt verstaan: een met Syngo overeengekomen Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. De activiteiten kunnen bij een Project zowel bestaan uit het verrichten van werkzaamheden als uit het verlenen van diensten. 1.8 Onder “Professional” wordt verstaan: degene die in arbeidsrechtelijke relatie staat tot Syngo en die namens Syngo voor bepaalde tijd of project op grond van een overeenkomst van opdracht zijn/haar professionele diensten verricht ten behoeve van een Opdrachtgever van Syngo, danwel een zelfzelfstandig ondernemer met wie Syngo een een modelovereenkomst tot inhuur is overeengekomen, die de werkzaamheden uitvoert. 1.9 De aanduidingen die in deze voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van alle aanbiedingen en offertes (inclusief eventuele bijlagen) van Syngo, van alle met Syngo gesloten Overeenkomsten (inclusief eventuele bijlagen) en van alle overige activiteiten, waaronder eveneens begrepen rechtsbetrekkingen die in de toekomst met Syngo nog zullen worden aangegaan.

2.2 Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever eventueel gehanteerde voorwaarden op de Overeenkomst en de eventuele nader tussen Syngo en Opdrachtgever te sluiten overeenkomsten wordt door Syngo hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Syngo slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Totstandkoming Opdracht/Project

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Syngo zijn vrijblijvend.

3.2 Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding c.q. offerte afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en als verwerping van de aanbieding c.q. offerte van Syngo. Dit nieuwe aanbod dient door Syngo uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, alvorens er sprake is van enige gebondenheid daaraan van de zijde van Syngo.

3.3 Syngo is slechts jegens de Opdrachtgever gebonden indien zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel is begonnen met de uitvoering daarvan. De inhoud van deze onderliggende geschriften is daarbij leidend voor wat betreft de mate van gebondenheid van Syngo.

3.4 Werknemers, waaronder mede begrepen Professionals, die geen uitdrukkelijke schriftelijke volmacht hebben, zijn niet bevoegd een overeenkomst namens Syngo aan te gaan c.q. tot stand te brengen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met de werknemers c.q. Professionals van Syngo binden Syngo slechts dan indien deze schriftelijk door daartoe bevoegde leidinggevenden van Syngo aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht (bij Detachering)

4.1 De keuze van de Professional, die de werkzaamheden in het kader van een detachering Opdracht verricht, vindt plaats in nauw overleg tussen Syngo en de Opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de Professional. Syngo accepteert, indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid.

4.2 De werkzaamheden van de Professional vinden plaats onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever.

4.3 Tijdens het uitvoeren van de diensten rapporteert de Professional aan een projectleider of contactpersoon die door Opdrachtgever is aangesteld. De Opdrachtgever is gehouden om de Professional(s) te instrueren ter zake van de dagelijkse gang van zaken bij de Opdrachtgever en slechts voor zover deze instructies niet in strijd komen met de instructies van Syngo. Voorts is de Opdrachtgever gehouden om de Professional(s) aanwijzingen te geven die verband houden met de arbeidsomstandigheden en de veiligheid.

4.4 Indien de Professional(s) wegens ziekte, zwangerschap, persoonlijke redenen of arbeidsrechtelijke sancties niet in staat is (zijn) om de werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten gedurende een aaneengesloten periode van ten minste 15 werkdagen, is Syngo gehouden om zo tijdig mogelijk zorg te dragen voor adequate vervanging. In overleg met de Opdrachtgever kan Syngo er ook voor kiezen om de looptijd van het project te verlengen met een periode die ten minste gelijk is aan het aantal werkdagen waarop de Professional niet beschikbaar is geweest.

4.5 Syngo behoudt zich het recht voor een Professional op een opdracht te vervangen. Een nieuwe professional zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende professional, of mocht Syngo niet in staat zijn andere passende vervanging aan te bieden, dan eindigt de opdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door Syngo verzonden bevestiging, zonder dat Syngo aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van het niet kunnen leveren van passende vervanging.

4.6 Het is de Opdrachtgever verboden om Professional(s) een arbeidsovereenkomst aan te bieden of anderszins bij haar te werk te (doen) stellen, dan wel op enige andere wijze om niet of om baat, direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin anderszins een belang te doen hebben, dan wel het personeel te bewegen het dienstverband met Syngo te beëindigen, anders dan door tussenkomst van Syngo, tenzij hierover voorafgaand overleg met Syngo heeft plaatsgevonden en partijen in dit overleg tot overeenstemming zijn gekomen over de voorwaarden waaronder het de opdrachtgever zal zijn toegestaan de Professional(s) in dienst te nemen of met deze een andersoortige zakelijke relatie aan te gaan conform het hierboven beschrevene. Het voorgaande geldt eveneens met betrekking tot Professionals die in een arbeidsrechtelijke verhouding tot Syngo hebben gestaan, zulks gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze arbeidsrechtelijke verhouding.

4.7 Het is de Opdrachtgever verboden om Professional(s) ter beschikking aan derden te stellen en/of bij derden werkzaam te laten zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngo. Tevens is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngo de professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de opdracht zijn overeengekomen, dan wel de werkzaamheden buiten Nederland te laten verrichten.

4.8 Overtreding van het in lid 6 van dit artikel bepaalde leidt, onverminderd de Syngo verder toekomende rechten onder meer, doch niet beperkt tot de vergoeding van de volledig door Syngo geleden schade, tot een aan Syngo verschuldigde, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbare boete ter hoogte van € 50.000,-.

4.9 Syngo draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Syngo ter beschikking gestelde Professional(s) mochten veroorzaken aan derden of aan de Opdrachtgever zelf.

4.10 De Opdrachtgever is jegens Syngo en haar Professional(s) gehouden om alle nationale en internationale wet- en regelgeving ter zake van arbeidsduur en werktijden, arbeidsomstandigheden en veiligheid na te leven, alsmede op de naleving daarvan toe te zien, alsook daarop gebaseerde aanwijzingen van de Arbeidsinspectie of andere voorschriften absoluut en volledig na te leven.

4.11 Voor zover Syngo door haar Professional(s) wordt aangesproken tot vergoeding van de schade die hij/zij heeft geleden in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden bij de Opdrachtgever of een derde, is de Opdrachtgever of een derde gehouden Syngo te vrijwaren voor en schadeloos te stellen ter zake van deze aansprakelijkheid.

4.12 De Opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Syngo lijdt als gevolg van de arbeidsongeschiktheid of arbeidshandicap dan wel het overlijden van de Professional(s) welke het gevolg is van de arbeidsomstandigheden bij het arbeidsongeval bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat zij de verplichtingen als bedoeld in artikel 4.10 volledig is nagekomen, dan wel dat de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de Professional(s). De Opdrachtgever zal alle rapportages welke betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden bij het arbeidsongeval, en/of die welke betrekking hebben op het arbeidsongeval waarbij een Professional betrokken is, binnen één (1) week na ontvangst daarvan door de Opdrachtgever aan Syngo verstrekken.

Artikel 5 – Duur van de Opdracht/Project

5.1 De aanvang van de opdracht van de door Syngo te leveren Diensten blijkt uit de Opdrachtbevestiging. In afwijking van hetgeen in de Opdrachtbevestiging ter zake is opgenomen, gaat deze looptijd, in geval van Detachering, echter niet in dan nadat Syngo beschikt over alle door de Opdrachtgever ten behoeve van een juiste vervulling van de uit de Opdracht voortvloeiende afspraken aan Syngo te verstrekken gegevens, documenten, apparatuur, computertijd en (kantoor)ruimten. Bovendien gaat deze levertijd eveneens niet in dan nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Syngo is ontvangen danwel door de Opdrachtgever, op verzoek van Syngo, zekerheid voor betaling ten behoeve van Syngo is gesteld.

5.2 De in de Opdrachtbevestiging opgenomen, danwel de door Syngo opgegeven looptijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering, deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Syngo derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

5.3 Opdrachten worden verlengd met de termijn dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd ten gevolge van overmacht aan de zijde van Syngo. De opdrachten worden eveneens verlengd met de periode waarmee de uitvoering van enige verplichting van de Opdrachtgever is vertraagd en/of de periode die redelijkerwijs door Syngo daaraan kan worden gesteld.

5.4 Bij Detacheringopdrachten heeft Syngo het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt elke deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

5.5 Voor schade ten gevolge van overschrijding van de aanvangsdatum van de Detacheringopdracht is Syngo niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Syngo. Overschrijding, door welke oorzaak ook, zal de Opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze opdracht samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Opdrachtbevestiging, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld van de zijde van Syngo, of tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.6 Verlenging van de Detacheringopdracht kan op verzoek van de Opdrachtgever slechts geschieden met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Syngo. Eventueel voor Syngo uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Honorarium en facturering bij Detachering

6.1 Het honorarium wordt berekend op basis van het tarief, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

6.2 Opdrachtgever is het honorarium verschuldigd over de overeengekomen arbeidsduur c.q. projectduur en eventueel meer gewerkte uren, tenzij en voor zover de professional niet werkzaam is geweest wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de professional.

6.3 Indien een professional per dag/week/maand meer uren werkzaamheden verricht dan in de opdrachtbevestiging is overeengekomen, dan wordt het tarief verhoogd conform hetgeen in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.

6.4 In geval van verhoging van de loonkosten van de professional als gevolg van een wijziging van een overheidsmaatregel en/of ander voorschrift dat van toepassing is en/of als gevolg van wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving en/of CAO is Syngo gerechtigd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

6.5 Syngo is voorts gerechtigd het honorarium aan te passen in verband met de verhoging van de beloning van de Professional per 1 januari van enig kalenderjaar (al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie).

6.6 Een aanpassing van het honorarium wordt door Syngo zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever bekend gemaakt.

6.7 Syngo factureert op basis van de door opdrachtgever voor akkoord getekende schriftelijke urenstaten, waarmee opdrachtgever zich akkoord verklaart met de kwaliteit van geleverde diensten en zich verbindt om de gefactureerde diensten te betalen. Door ondertekening van deze urenstaten verklaart opdrachtgever zich hiermee akkoord.

6.8 Indien opdrachtgever de urenstaten niet ondertekent dan wel nalatig is de urenstaten van de professional voor akkoord te ondertekenen en/of niet binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan Syngo heeft verstrekt, is Syngo bevoegd zelf het aantal door de professional gewerkte uren bindend vast te stellen, waarbij de overeengekomen arbeidsomvang als uitgangspunt zal dienen.

6.9 Van het vorenstaande kan schriftelijk worden afgeweken indien facturering plaatsvindtop basis van in de opdracht opgenomen vaste bedragen (zie artikel 8 hierna).

Artikel 7 – Honorarium en uitvoering bij Projecten

7.1 De opdrachtgever en Syngo kunnen een vooraf vastgestelde prijs (projectsom) overeenkomen voor het uitvoeren van een Project.

7.2 Bij projecten (producten en/of diensten) voor een vaste prijs zal Syngo in een schriftelijke overeenkomst met de Opdrachtgever vastleggen aan welke specificaties/voorwaarden het project (producten en/of diensten) moet voldoen en zullen per Project afspraken gemaakt worden over opleveringstermijnen en betaaltermijnen. 7.3 Indien Syngo op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van het overeengekomen Project vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Syngo. Syngo zal Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

7.4 Syngo is nimmer verplicht om aan een verzoek tot extra werkzaamheden te voldoen en Syngo kan verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.5 Opdrachtgever aanvaardt dat door extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.3 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het Project, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en Syngo kunnen worden beïnvloed.

7.6 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

7.7 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de feitelijke werkzaamheden of de uitvoering van de werkzaamheden op de overeengekomen wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn of indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden een wijziging of uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden en/of de overeenkomst noodzakelijk is, is Opdrachtgever verplicht aan een dergelijke aanpassing van de werkzaamheden en/of overeenkomst zijn medewerking te verlenen. Deze verplichting laat de reeds bestaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Syngo onverlet, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke wijziging van de met Syngo overeengekomen vaste prijs.

7.8 Syngo staat in voor een behoorlijke uitvoering van het Project, overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegde afspraken. Syngo is echter niet verantwoordelijk voor informatie en gegevens die door opdrachtgever in het kader van de opdracht worden verstrekt

Artikel 8 – Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zonder enige korting en/of verrekening en/of aftrek en/of schuldvergelijking. Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever jegens Syngo niet op.

8.2 Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Syngo heeft echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of zekerheid voor betaling te verkrijgen.

8.3 De in het tweede lid van dit artikel opgenomen betalingstermijn van 14 dagen geldt als fatale termijn. Bij niet-betaling binnen de in lid 2 genoemde termijn is de Opdrachtgever een contractuele vertragingsrente aan Syngo verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, vanaf de vervaldatum van de factuur per maand of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. De Opdrachtgever wordt derhalve geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien er niet wordt betaald binnen de in lid 2 genoemde termijn en is al hetgeen Syngo van de Opdrachtgever te vorderen heeft ineens opeisbaar, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

8.4 Alle door Syngo opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald.

8.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de door Syngo verrichte c.q. geleverde Diensten en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door Syngo wordt erkend. Slechts in dat geval is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het honorarium op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.

8.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

8.7 Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 van dit artikel is Syngo zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 96 lid 2 sub c boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag (in hoofdsom) belopen.

8.8 Eventuele klachten met betrekking tot een bepaalde verrichte Dienst hebben geen invloed op andere Diensten en/of onderdelen daarvan behorende tot dezelfde Overeenkomst. Eventuele klachten hebben bovendien geen invloed op de betalingsverplichting van de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van Syngo

9.1 De totale aansprakelijkheid van Syngo wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 4 bedoelde vrijwaringsverplichting. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Syngo voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).

9.2 De aansprakelijkheid van Syngo voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

9.3 De aansprakelijkheid van Syngo voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband
houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Syngo voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden
en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Syngo voorgeschreven toeleveranciers is
uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Syngo wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

9.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Syngo, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel 9,
laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Syngo uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeengekomen modules van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

9.5 De in artikel 9.1 tot en met 9.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Syngo.

9.6 Tenzij nakoming door de Syngo blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Syngo wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Syngo onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Syngo ook na die termijn
toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Syngo in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te
reageren.

9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het
ontstaan daarvan schriftelijk bij Syngo meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Syngo vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.

9.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door Syngo. Opdrachtgever verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van Syngo onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT- Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

9.9 Opdrachtgever vrijwaart Syngo voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in
een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Syngo geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

9.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Syngo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 10 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan, zijn eigendom van Opdrachtgever. Syngo draagt hierbij alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en/of databankrechten die tijdens of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst zullen ontstaan bij voorbaat over aan Opdrachtgever. Voor zover vereist zal Syngo op verzoek van de Opdrachtgever haar medewerking verlenen aan overdracht, vestiging en/of het deponeren van voornoemde rechten.

10.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing ten opzichte van door Syngo zelf (al dan niet vooraf) ontwikkelde producten die zij in de uitoefening van haar werkzaamheden ten behoeve van haar Opdrachtgevers gebruikt.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Syngo is nimmer aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade indien Syngo niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Syngo ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat (toeleverings)bedrijven waarvan Syngo eventueel afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Syngo voldoet, tenzij zulks aan Syngo verwijtbaar is.

11.3 In geval van overmacht heeft Syngo het recht om de leveringstermijn te veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de Overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Deze annulering door Syngo vindt plaats bij schrijven aan de Opdrachtgever.

11.4 In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

11.5 In geval het alsnog verrichten en/of leveren van Diensten verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

11.6 Na annulering van de Overeenkomst heeft Syngo recht op vergoeding van de door Syngo gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de Opdrachtgever daardoor is gebaat.

Artikel 12 – Geheimhoudingsverplichting

De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle door Syngo aan hem/haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie ter zake de geleverde c.q. verrichtte Diensten en al hetgeen daarmee redelijkerwijs samenhangt, alsmede ter zake de daarbij betrokken personen, waaronder onder meer begrepen de Professional(s).

Artikel 13 – Beëindiging van de Opdracht/Project

13.1 Onverminderd de Syngo verder toekomende rechten heeft Syngo het recht, indien Syngo door overmacht als bedoeld in artikel 11 wordt verhinderd de Opdracht uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Opdracht op te schorten of de Opdracht te beëindigen, het voorgaande ter keuze van Syngo, zonder dat Syngo tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

13.2 In het geval:

a. de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de dan wel uit enige andere met Syngo gesloten Opdracht;

b. van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering, er een vereffenaar met betrekking tot de Opdrachtgever wordt aangesteld of een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt met betrekking tot de Opdrachtgever of met betrekking tot een aanmerkelijk deel van zijn vermogen in een ander land dan Nederland;

c. de Opdrachtgever wordt ontbonden of zijn/haar activiteiten of een aanzienlijk gedeelte daarvan staakt of er wordt een besluit daartoe genomen;

d. de activiteiten van de Opdrachtgever op een zeker moment geheel of gedeeltelijk worden verplaatst naar het buitenland;

e. de Opdrachtgever fuseert, geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen, wordt gereorganiseerd of wordt gesplitst in afzonderlijke rechtspersonen dan wel op welke andere wijze dan ook (een belangrijk deel van) de zeggenschap in de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde, of een besluit tot het voorgaande wordt genomen;

f. er een wijziging optreedt in de personen die de macht hebben om het bestuur en/of het beleid van de Opdrachtgever te bepalen door de eigendom van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins;

g. de Opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, heeft nagelaten informatie te verschaffen of Syngo op enigerlei wijze heeft misleid en Syngo zou, als zij de beschikking had gehad over juiste, volledige en niet misleidende informatie, de Opdracht niet of niet op gelijke voorwaarden zijn aangegaan;

heeft Syngo het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de Opdracht geheel of ten dele, met onmiddellijke ingang en door middel van een aangetekende brief aan de Opdrachtgever te ontbinden, zonder dat Syngo tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de Syngo verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering van Syngo op de Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

13.3 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Syngo gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van Syngo zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht.

13.4 Weigering van de Opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, geeft Syngo het recht de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.5 De Opdrachtgever verplicht zich om op eerste schriftelijke verzoek van Syngo volledige inzage te verschaffen omtrent zijn/haar kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan Syngo het recht heeft de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

13.6 De bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, en de eventuele daaruit voortvloeiende Opdrachten, voor de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
13.7 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
13.8 Indien de duur van een opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
13.9 Tussentijdse opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van een opzegtermijn van in ieder geval één kalendermaand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand.
13.10 De opdracht voor onbepaalde tijd kan uitsluitend tegen het einde van de maand, door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 kalendermaanden, worden opgezegd.
13.11 Indien en nadat in het kader van een opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de opdracht is verstreken, de opdracht stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.

Artikel 14 – Wijziging voorwaarden

Syngo is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden hierbij door de Opdrachtgever aanvaard.

Artikel 15 – Contractoverneming

15.1 Syngo is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verleent hierbij uitdrukkelijk en bij voorbaat haar/zijn onherroepelijke medewerking c.q. goedkeuring aan een eventuele overdracht door Syngo van haar rechten en/of verplichtingen. Onder ‘derde’ wordt in dit kader verstaan: een andere partij dan de contractspartij, al dan niet deel uitmakend van Syngo.

15.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Syngo is Opdrachtgever niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 16 – Ongeldigheid

De ongeldigheid c.q. nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst en/of van deze voorwaarden, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of van deze voorwaarden niet aan. Zulks zal slechts tot gevolg hebben dat de betreffende bepaling ongeldig c.q. nietig is.

Artikel 17 – Deponering, toepasselijk recht en geschillenregeling

17.1 Op alle rechtsverhoudingen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, de Overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere Overeenkomsten, danwel enige andere tussen Syngo en de Opdrachtgever bestaande rechtsverhouding, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch. De gedaagde partij wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de hoofdvestigingsplaats van Syngo te Eindhoven.

syngobeheerAlgemene Voorwaarden